Занҭариа Даур. Аизга.

Категория: Абхазская

"Аизга" ианылеит изаамҭанымкәа зыԥсҭазаара иалҵыз, иналукааша аԥсуа шәҟәыҩҩы Даур Занҭариа (1953-2001) ԥсышәала иаԥиҵаз иҩҩымҭақәа шамахамзар зегьы.