Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

Категория: Абхазская

"Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых" - Ари Аԥсуа ҳәынҭқарраҿ 787-1072 шш. рыбжьара иҟалаз ахҭысқәа еиҭазҳәо жәытә ҩымҭоуп, ажәытә аԥсуа ҩыратә баҟоуп. Ҿыц аартроуп аԥсуа ҵарадырраҿ.